Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CECOMSE SL informa que és titular del lloc web. D’ acord amb l’ exigència de l’ article 10 de l’ esmentada Llei, CECOMSE SL informa de les dades següents:

RAÓ SOCIAL

CECOMSE SL

NIF

B60014420

DOMINI

www.cecomse.eu

ADREÇA POSTAL

CL GERMANS FORCADA 36 BJ, 08670 NAVAS (BARCELONA)

ADREÇA ELECTRÒNICA

CECOMSE@INFONEGOCIO.COM

TELÈFONS

938204018

Nº REGISTRE/ DADES ADDICIONALS:  T 22333 , F 138, S 8, H B 35225, I/A 10 (10.01.13)

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de CECOMSE SL confereix la condició d’usuari.

El lloc web de CECOMSE SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’ estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per CECOMSE SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CECOMSE SL contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’ enllaços i exempcions de responsabilitat

 

CECOMSE SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització,  o, en cas de tenir-lo, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’ enllaç corresponent.

S’ entendrà que CECOMSE SL té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’ impossibiliti l’ accés als mateixos, o s’ hagués declarat l’ existència de la lesió, i CECOMSE SL conegués la corresponent resolució, sens perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que CECOMSE SL apliqui en virtut d’ acords voluntaris i d’ altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se.

CECOMSE SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CECOMSE SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’ usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

CECOMSE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En cas que no s’ incorpori l’ IVA en el preu, s’ indicarà de manera expressa i es permetrà a l’ usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’ indicaria, incloent, si s’ escau, l’ import dels increments o descomptes que siguin d’ aplicació a l’ oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

CECOMSE SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament,  accés i ús, etc.), titularitat de CECOMSE SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CECOMSE SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CECOMSE SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CECOMSE SL.

Certificat SSL (secure sockets layer)

 

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre CECOMSE SL i l’usuari.

CECOMSE SL disposa d’ un certificat de seguretat que s’ utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’ estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’ estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

 

Si l’usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic CECOMSE@INFONEGOCIO.COM. Així mateix, CECOMSE SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

CECOMSE SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’ usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’ aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CECOMSE SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Darrera actualització: 5 de juny de 2023