Dades del propietari del web:

RAÓ SOCIAL

CECOMSE SL

NIF

B60014420

DOMINI

www.cecomse.eu

ADREÇA POSTAL

CL GERMANS FORCADA 36 BJ, 08670 NAVAS (BARCELONA)

ADREÇA ELECTRÒNICA

CECOMSE@INFONEGOCIO.COM

TELÈFONS

938204018

Nº REGISTRE/ DADES ADDICIONALS: T 22333 , F 138, S 8, H B 35225, I/A 10 (10.01.13)

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CECOMSE SL amb NIF B60014420 i domicili social sito a CL GERMANS FORCADA 36 BJ, 08670 NAVAS (BARCELONA). A continuació, li indiquem els aspectes més destacables dels tractaments realitzats:

TRACTAMENTS REALITZATS

Accions comercials formulari web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’atendre les seves consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, llevat d’ obligació legal.

Base legítima: El consentiment de l’ interessat.

Tipologia de Dades:

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Instal·lació de cookies

Finalitat: Gestió i instal.lació de les cookies.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’ interessat.

Tipologia de Dades:

Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP

Gestió Formulari web

Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’ interessat.

Tipologia de Dades:

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Gestió usuaris web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de l’ usuari.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, llevat d’ obligació legal.

Base legítima: El consentiment de l’ interessat.

Tipologia de Dades:

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Drets dels interessats

CECOMSE SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’ elaboració de perfils, davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les concretes dades personals tractades i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’ afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. En relació a la pàgina web, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
 • Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’ usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o en l’ execució d’ un contracte i s’ efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de mercadotècnia directa.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’ elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’ un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’ elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’ afecti significativament de manera similar.
 • Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les següents indicacions:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça CL GERMANS FORCADA 36 BJ, 08670 NAVAS (BARCELONA) (a l’atenció de CECOMSE SL) o bé a través de correu electrònic a per correu electrònic a CECOMSE@INFONEGOCIO.COM.
 • L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/a) que sol·liciti l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:

 • S’haurà d’identificar fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se li demanarà que esloni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.)
 • La sol·licitud pot realitzar-la el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats en la normativa en matèria de protecció de dades personals).
 • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/s que es pretén/n exercir). Si no fa referència a un tractament concret se li facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les seves dades de caràcter personal. Si demana informació d’ un tractament en concret, només la informació d’ aquest. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’ informarà de com ho pot fer i l’ adreça a la qual l’ ha d’ enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.
 • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
 • La persona sol·licitant ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’ informem que té dret a presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

CECOMSE SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’ acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’ apartat dels termes i condicions d’ ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Darrera actualització: 5 de juny de 2023